Statut

Statut Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Międzynarodowych

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie „Centrum Inicjatyw Międzynarodowych”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

2. Stowarzyszenie jest kontynuacją doświadczeń Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

3. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia z 7 kwietnia 1989 r. Prawo   o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 79 poz. 855 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

2. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W celu realizacji swoich zadań statutowych Zarząd Stowarzyszenia może ustanowić przedstawicielstwo poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. W celu realizacji swoich zadań statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terytorium innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

4. Stowarzyszenie może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 3

1. Stowarzyszenie może używać  znaków zgodnych z wzorami zatwierdzonymi przez Zarząd Stowarzyszenia.

2. Nazwa i logo Stowarzyszenia jest prawnie chronione.

3. Stowarzyszenie działa w oparciu o społeczną pracę swoich członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników

4. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w sposób apolityczny i nie jest związane z żadną partią polityczną.

 

Rozdział II. Cele i formy działania

§ 4

Celem Stowarzyszenia jest:

1. współkształtowanie debaty publicznej w sprawach istotnych dla polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych;

2. działanie na rzecz podniesienia poziomu wiedzy i doświadczenia obywateli z zakresu problematyki międzynarodowej;

3. upowszechnianie idei współpracy europejskiej i ochrony wspólnego dziedzictwa europejskiego;

4. popieranie i budowa instytucjonalnej płaszczyzny wzajemnego zrozumienia między narodami, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Europy Środkowo-Wschodniej;

5. badania i edukacja w zakresie: społeczeństwa obywatelskiego, wartości demokratycznych  oraz praw człowieka;

6. działalność na rzecz idei wolnego rynku, społeczeństwa obywatelskiego oraz państwa prawa;

7. integracja i pobudzanie aktywności polskiego i międzynarodowego środowiska akademickiego.

§ 5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. inicjowanie i prowadzenie projektów dotyczących problematyki stosunków międzynarodowych;

2. zajmowanie stanowiska i wyrażanie opinii w sprawach dotyczących polityki zagranicznej państwa;

3. projektowanie i promowanie propozycji programowych dla instytucji państwowych i samorządowych;

4. prowadzenie projektów oraz organizowanie wydarzeń społecznych, kulturalnych i edukacyjnych;

5. prowadzenie szkoleń, konferencji, sympozjów, działalności badawczej;

6. udzielanie rekomendacji i wsparcia swoim członkom działającym w przestrzeni życia publicznego;

7. współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami w obszarze realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;

 

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 6

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych oraz członków honorowych.

§ 7

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która ukończyła 18 lat. Członkiem może być również cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania w Polsce.

2. Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia nie później niż dwa tygodnie od daty złożenia wymaganych dokumentów.

3. Wymagane dokumenty obejmują: deklarację członkowską, potwierdzenie opłacenia rocznej składki członkowskiej oraz pisemne rekomendacje od dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

4. Wzór deklaracji o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia oraz szczegółowy tryb postępowania w sprawach członkowskich określa uchwała Zarządu.

5. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

§ 8

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele.

1. Wniosek o nadanie członkostwa honorowego składa Zarząd na podstawie deklaracji członkowskiej.

2. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o nadaniu członkostwa honorowego na najbliższym  posiedzeniu po złożeniu wniosku o nadanie członkostwa honorowego.

3. Członek honorowy zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

4. Członkowie honorowi tworzą Radę Stowarzyszenia, która jest organem doradczym i opiniodawczym Stowarzyszenia.

5. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku płacenia składek.

§ 9

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:

1) korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

2) uczestniczyć w projektach i pracach Stowarzyszenia,

3) korzystać z rekomendacji i pomocy Stowarzyszenia w prowadzonej działalności,

4) zgłaszać wszelkie wnioski do władz Stowarzyszenia oraz uzyskiwać od nich informacje.

2. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:

1) dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

2) wspierać inicjatywy i projekty realizowane przez Stowarzyszenie.

3) postępować zgodnie ze statutem oraz uchwałami władz Stowarzyszenia.

4) opłacać regularnie składki członkowskie.

5) uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu z prawem głosu.

3. Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

4. Członek honorowy ma obowiązek wywiązywać się z deklarowanych świadczeń, przestrzegać statutu oraz aktów prawnych wydawanych przez władze Stowarzyszenia. W przypadku niewywiązania się z powyższych obowiązków stosuje się art. 11 Statutu.

§ 10

1. Wobec członków zwyczajnych niestosujących się do postanowień niniejszego Statutu można, stosownie do wielkości winy, zastosować:

1) upomnienie

2) naganę na forum Walnego Zgromadzenia,

3) zawieszenie członkostwa w Stowarzyszeniu,

4) wykluczenie ze Stowarzyszenia.

2. Decyzję o zastosowaniu powyższych sankcji podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów. Jeżeli decyzja dotyczy członka Zarządu, wówczas nie bierze on udziału w głosowaniu.

3. Od decyzji, o których mowa w pkt. 2, przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest w tym przedmiocie ostateczna. Odwołanie należy złożyć w przeciągu 14 dni od otrzymania decyzji na ręce członka Zarządu. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia.

§ 11

1. Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) dobrowolnej, pisemnej rezygnacji członka z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce członka Zarządu

2) wykluczenia na podstawie art. 10 pkt. 1.

3) wygaśnięcia członkostwa na skutek śmierci członka,

4) skreślenia z listy członków – z chwilą stwierdzenia zaistnienia jednej z przesłanek, o których mowa w ust. 2.

2. Skreślenie z listy członków może nastąpić w przypadku:

1) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,

2) utraty praw publicznych,

3) zaprzestania płacenia składek,

4) braku aktywnej działalności w Stowarzyszeniu przez okres 12 miesięcy.

3. Decyzję o skreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd.

4. Od decyzji Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

 

Rozdział IV. Organy Stowarzyszenia

§ 12

1. Organami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zgromadzenie,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna,

4) Rada Stowarzyszenia.

§ 13

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 1 rok liczony od dnia wyboru.

2. Wybory do wszystkich organów są tajne i spośród nieograniczonej liczby kandydatów, chyba że statut stanowi inaczej.

§ 14

1. Głosowanie tajne zarządza się w przypadku wyborów personalnych oraz na wniosek 1/3 członków obecnych na posiedzeniu danego organu.

2. Z zastrzeżeniem innych postanowień statutu, w przypadku rezygnacji członka z funkcji, odwołania lub ustania członkostwa w Stowarzyszeniu w trakcie jego kadencji, uzupełnienia składu tego organu dokonuje się w trybie właściwym dla jego wyboru.

3. Kadencja członka wybranego w skład organu w trakcie kadencji upływa z dniem upływu kadencji tego organu.

§ 15

1. Walne Zgromadzenie jest uchwałodawczą władzą Stowarzyszenia.

2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1) określanie kierunków działalności Stowarzyszenia,

2) zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3) podejmowanie uchwał w przedmiocie absolutorium dla członków Zarządu,

4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

5) powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej,

6) akceptacja wysokości składki członkowskiej,

7) uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia.

§ 16

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane nie rzadziej niż raz na pół roku.

2. Prezes Stowarzyszenia zwołuje Walne Zgromadzenie z inicjatywy własnej lub na wniosek bezwzględnej większości członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub przynajmniej połowy członków Stowarzyszenia co najmniej 60 dni przed jego terminem.

3. W przypadku niedopełnienia obowiązku zwołania Walnego Zgromadzenia przez Prezesa zwołuje je niezwłocznie Komisja Rewizyjna.

4. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów chyba że statut stanowi inaczej, bez względu na liczbę członków obecnych uprawnionych do głosowania.

5. Prawo inicjatywy uchwałodawczej przysługuje Zarządowi, członkom Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz grupie trzech członków Stowarzyszenia.

6. Przebieg posiedzenia i organizację Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w drodze uchwały.

7. Uchwały Walnego Zgromadzenia są jawne, archiwizowane i ogłaszane przez Sekretarza w terminie do 10 dni od dnia zakończenia posiedzenia.

§ 17

1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.

2. W skład Zarządu wchodzi Prezes, Wiceprezes i Sekretarz.  Podział zadań i obowiązków oraz tryb pracy określa Zarząd w formie uchwały na swoim pierwszym posiedzeniu po wyborze.

3. W skład Zarządu nie mogą wchodzić osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Uchwały i decyzje Zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności minimum dwóch członków. W przypadku równej liczby głosów decydujące znaczenie ma głos Prezesa.

5. Do kompetencji Zarządu należy:

1) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

2) nadawanie i odbieranie członkostwa zwyczajnego,

3) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

4) ustalanie trybu pobierania i przeznaczenia składki członkowskiej,

5) kierowanie bieżącą pracą i prowadzenie projektów Stowarzyszenia,

6) reprezentowanie Stowarzyszenia i jego stanowiska w sprawach bieżących,

7) przygotowywanie projektu rocznego planu pracy Stowarzyszenia i przedkładanie go Radzie Stowarzyszenia,

8) zatwierdzanie planu finansowego na każdy rok obrachunkowy,

9) prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia,

10) udzielanie członkom Stowarzyszenia rekomendacji w podejmowanych przez nich działaniach,

11) koordynacja działalności członków Stowarzyszenia.

6. Zarząd może powołać Biuro do obsługi działalności Stowarzyszenia. Biuro działa w oparciu o regulamin organizacyjny nadany uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

§ 18

1. Prezes Zarządu Stowarzyszenia, zwany dalej Prezesem, kieruje pracami Zarządu.

2. Do kompetencji Prezesa należy:

1) zwoływanie posiedzeń Zarządu Stowarzyszenia,

2) wykonywanie innych zadań wynikających ze statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. Z uzasadnionego powodu Walne Zgromadzenia odwołuje Prezesa zwykłą większością głosów na wniosek 1/2 członków Stowarzyszenia. Uargumentowany wniosek musi zostać przedstawiony członkom Stowarzyszenia na 30 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Kadencja Zarządu kończy się z dniem odwołania Prezesa. Walne Zgromadzenie niezwłocznie dokonuje wyboru nowego Prezesa i pozostałych członków Zarządu.

4. Rezygnacja lub ustanie członkostwa Prezesa przed upływem kadencji oznacza skrócenie kadencji całego Zarządu do najbliższego Walnego Zgromadzenia, na którym zostanie wybrany nowy Zarząd. Do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia funkcje Prezesa pełni Wiceprezes.

5. Wiceprezes zastępuje Prezesa i działa w ramach jego upoważnienia.

6. Sekretarz odpowiada za sprawy formalne oraz prowadzenie ewidencji członków.

§ 19

1. Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisją, jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zgromadzeniem.

2. W skład Komisji wchodzi trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

3. Członkowie Komisji nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.

4. Członkami Komisji nie mogą być osoby:

1) pozostające z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

2) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

5. Komisja wybiera ze swojego składu Przewodniczącego i go odwołuje. Przewodniczący zwołuje jej posiedzenia i kieruje jej pracami.

6. Uchwały Komisji są podejmowane zwykłą większością głosów.

7. Do kompetencji Komisji  należy:

1) kontrolowanie co najmniej raz do roku całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej oraz ich zgodności z obowiązującymi przepisami,

2) przedstawianie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli i żądanie od kontrolowanych sprawozdania z realizacji wniosków pokontrolnych,

3) ocena i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,

4) występowanie do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi,

5) wykonywanie innych zadań wynikających ze statutu,

8. Komisja ma prawo żądania od członków organów Stowarzyszenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. Na żądanie upoważnionego członka Komisji członkowie organów Stowarzyszenia zobowiązani są udostępnić wszystkie dokumenty dotyczące zakresu kontroli.

9. Każdy może złożyć do Komisji pisemne wnioski lub zapytania w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia. Komisja ma obowiązek udzielenia pisemnej odpowiedzi do 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku lub zapytania.

10. Własny tryb pracy Komisja określa w formie uchwały podejmowanej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej jej dwóch członków.

 

Rozdział V. Majątek Stowarzyszenia

§ 20

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

1) składek członkowskich;

2) darowizn, zapisów, spadków, dotacji, grantów;

3) lokat;

4) przychodu z odpłatnej działalności pożytku publicznego; z zastrzeżeniem, że zostanie on wykorzystany wyłącznie na prowadzenie statutowej działalności pożytku publicznego.

5) ze sponsoringu;

6) dochodów z nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia.

3. Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie działalności statutowej.

§ 21

1. Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

2. Zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby, o których mowa w ust. 1, jest niedozwolony.

§ 22

1. Wysokość składki członkowskiej określa w drodze uchwały Walne Zgromadzenie.

2. Tryb pobierania składki członkowskiej oraz jej przeznaczenie określa w drodze uchwały Zarząd.

§ 23

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 24

Założyciele Stowarzyszenia stają się jego członkami zwyczajnymi.

§ 25

1. Pisemny wniosek o zmianę statutu może złożyć Zarząd, co najmniej połowa członków Stowarzyszenia lub Komisja Rewizyjna.

2. Treść proponowanych zmian podaje się do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia na 45 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.

3. Zmiana statutu następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 26

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Walne Zgromadzenie w uchwale, o której mowa w ust. 1, wskazuje likwidatora oraz określa cel przeznaczenia majątku.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy.